Delta Identiteit

1. DELTA IDENTITEIT

1.1 Missie en perspectieven
Delta is verantwoordelijk voor goed onderwijs op katholieke en protestants-christelijke scholen. Dit realiseren ouders, leerlingen en personeel samen door drie belangrijke perspectieven met elkaar te verbinden.

Identiteit
Onze scholen zijn dialoogscholen. Ze werken vanuit gedeelde waarden, geworteld in het christendom en zijn herkenbaar als confessionele scholen. Tegelijk streven de scholen een actieve dialoog na tussen verschillende levensbeschouwelijke tradities en opvattingen. Deltascholen staan open voor alle leerlingen, ongeacht hun godsdienstige of niet-godsdienstige achtergrond. Op Deltascholen wordt actief aandacht besteed aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van alle leerlingen. Solidariteit en respect voor de medemens zijn voor ons centrale begrippen.

Klimaat
Deltascholen zijn scholen waar kinderen, medewerkers en ouders zich gemotiveerd, veilig en thuis kunnen voelen. Begeleiding van leerlingen neemt een belangrijke plaats in. We streven een sfeer van betrokkenheid en vertrouwen tussen leerlingen, ouders en personeel na. We delen leiderschap en proberen zo goed mogelijk gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.

Kwaliteit
Deltascholen zijn scholen die een hoge onderwijskwaliteit nastreven, mede op basis van een opbrengstgerichte cultuur. Het onderwijs binnen de Deltascholen is erop gericht dat kinderen succesvol kunnen deelnemen aan de maatschappij van morgen.

Deltascholen leveren een bijdrage aan de vorming van alle leerlingen tot mensen die naar vermogen om kunnen gaan met vrijheden en verantwoordelijkheden in een multiculturele samenleving. Deltascholen streven naar onderwijs op maat waarbij leerlingen op een bij hen passende wijze onderwijs ontvangen.

1.2 Waardengericht leren
Deltascholen werken elk op hun eigen manier aan de vormgeving van het begrip ‘dialoogschool’. Alhoewel de scholen sterk van elkaar verschillen in onder meer geschiedenis, populatie en grootte wordt hierover steeds opnieuw het gesprek gezocht, zodat scholen van elkaar leren en aan de bijzondere opdracht een eigentijdse en toekomstbestendige invulling kunnen geven.

Op Deltascholen uit zich de christelijke grondslag allereerst in waarden van waaruit de scholen werken en die aan leerlingen worden meegegeven:


1.3 Solidair verbond
De Deltascholen zijn een solidair verbond: we staan elkaar bij, zoeken samen naar de juiste richting, bereiden beleidskeuzes voor, nemen verantwoordelijkheid en delen risico’s.

Solidair wil ook zeggen dat we het leren van en met elkaar centraal blijven stellen. In goede en in moeilijke tijden. In collegiale ontmoetingen, intervisie, audits, werkbijeenkomsten, keuken-tafel-sessies en vaak in ‘gewoon een goed gesprek’. Een continu proces van verbetering van het onderwijs en de bedrijfsvoering is ons streven. Een diepe behoefte en bereidheid om bij te dragen en samen te werken.

Complex, uitdagend en allesbehalve vrijblijvend en juist daarom ‘Delta’.