- STRATEGISCHE KOERS -

Voor het onderwijs aan uw kind onderscheiden we drie belangrijke (wettelijke) opdrachten:

  1. Het onderwijs aan uw kind moet zorgdragen voor een geschikt vervolg in het voortgezet onderwijs (dit noemen we onze kwalificerende opdracht);

  2. Het onderwijs aan uw kind zorgt ervoor dat uw kind leert samen te leven en te leren met anderen (dit noemen we onze socialiserende opdracht);

  3. Het onderwijs aan uw kind draagt bij aan zijn/haar ontwikkeling tot een verantwoordelijke wereldburger (dit noemen we onze subjectiverende opdracht).
Alle Deltascholen geven op een eigen manier invulling aan deze opdrachten, omdat ze in hun eigen unieke omgeving staan en het beste weten wat er voor hun leerlingen nodig is en werkt. De keuzes die de school van uw kind daarbij maakt staan verwoord in het schoolplan van de school.

Kinderen ontwikkelen daardoor kennis en vaardigheden die hen in staat stellen om volwaardig aan de samenleving deel te nemen.

Of de Deltaschool van uw kind daarbij ‘de goede dingen doet’ en of ze ‘de dingen goed doet’ (kwaliteit van het onderwijs) is regelmatig onderwerp van gesprek. In het schoolteam, op ouderavonden, in de MR en binnen de Delta Scholengroep als geheel. Ook de Inspectie van het Onderwijs kijkt mee!
Alle 25 Deltascholen vormen samen een solidair verbond. We staan elkaar bij, zoeken samen naar de juiste richting, bereiden beleidskeuzes voor, nemen verantwoordelijkheid en delen risico’s.

Elke vijf jaar leggen we de doelen van onze samenwerking opnieuw vast. Dit noemen we onze strategische koers die we uitwerken in een werkagenda. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het onderwijs aan uw kind nog beter wordt. Dat we nog beter in staat zijn om invulling te geven aan onze drie (wettelijke) taken.

Hieronder vindt u onze nieuwe strategische koers ‘Samen leren voor de wereld van morgen’ (2020-2024). De uitdaging om toekomstbestendig onderwijs te blijven realiseren is groot en is zeker geen eenvoudige opgave gezien een aantal grote en snelle veranderingen, de ervaren werkdruk en het toenemend tekort aan leerkrachten en schoolleiders. 

Toch gaan we deze uitdaging opnieuw aan. Wij denken dat er ook onder de huidige omstandigheden ruimte blijft om samen te verbeteren. Om daarmee ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen verzorgen voor alle kinderen op onze scholen.

‘Samen leren voor de wereld van morgen’.

Directieberaad en College van Bestuur
Delta Scholengroep 2 december 2019 
  • "SAMEN LEREN VOOR DE WERELD VAN MORGEN!"

    "SAMEN LEREN VOOR DE WERELD VAN MORGEN!"

  • "ONDERWEG ERVAREN ONZE KINDEREN HOOP, VERSCHILLIGHEID EN GELUK"

    "ONDERWEG ERVAREN ONZE KINDEREN HOOP, VERSCHILLIGHEID EN GELUK"