- VISIE OP LEREN -

Visie op leren
Onze visie op leren is verbonden met onze identiteit en geldt voor onze medewerkers en leerlingen. In die visie is voor ons (a) groei naar autonomie en (b) brede ontwikkeling de beweging. Autonomie betekent: binnen de gegeven vrijheid de verantwoordelijkheid leren nemen om eigen keuzes te maken. Over die keuzes wil je verantwoording afleggen aan de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Die gemeenschap draagt zorg voor jou en jij voor die gemeenschap. Vertrouwen en geloof in eigen kunnen zijn daarbij een grondhouding. Leven kan niet zonder die ander; leren ook niet. In wat ons voor ogen staat is het consequent geven en ontvangen van feedback op alle niveaus van grote betekenis.
De leerkracht is de spil in de vorming van de leerling. Hij/zij is de eerste die in contact met de leerling de Deltawaarden uitdraagt en zichtbaar maakt. In die relatie inspireert hij/zij en heeft hij/zij hoge verwachtingen van de leerlingen. We willen ‘samen leren voor de wereld van morgen’ en die ‘we’ zijn alle leden (leerlingen en medewerkers) van onze scholen en Scholengroep. Daarnaast verwachten we van ouders betrokkenheid omdat we geloven in de positieve effecten daarvan op het leren.

Onze opdrachten

  1. Een goede voorbereiding op de samenleving en de overgang naar het voortgezet onderwijs speelt bij de inrichting van ons onderwijs een belangrijke rol. We dienen onze leerlingen toe te rusten met kennis, vaardigheden en houdingen die relevant zijn voor hun vervolg in het voortgezet onderwijs, zodat zij volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. De doelen die daarbij gesteld worden en de resultaten die we als school dienen te behalen, worden door de maatschappij bepaald en (de ondergrens) gemeten door de inspectie. Wij willen hier goed op scoren. Dit is onze ‘kwalificerende’ opdracht.

  2. We helpen onze leerlingen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke mensen op weg naar volwassenheid. Kinderen met een goed ontwikkeld moreel kompas, die steeds zelfstandiger hun weg vinden in de wereld en daar hun bijdrage aan kunnen en willen leveren. Onze scholen willen bijdragen aan de vorming en het geluk van iedere leerling. Dit is onze 'subjectiverende’ opdracht.

  3. We willen daarbij tegenwicht bieden aan de individualisering van onze maatschappij. Dat doen we door de Deltawaarden (ons Delta DNA) in onze relatie met de leerling en in ons onderwijs centraal te stellen. Door leerlingen te leren volwaardig lid te zijn van onze scholen leren we hen volwaardig lid te zijn van onze maatschappij: betrokken, betrouwbaar, respectvol en zorg hebbend voor de ander en het andere. Bij de invulling van deze 'socialiserende’ opdracht willen we onderscheidend zijn. Leven en leren op school doen we allereerst samen: In het hier en nu, samen zinvol leren, met plezier en resultaat, voor de wereld van morgen.

"Onderweg ervaren onze kinderen hoop, verschilligheid en geluk!"