- besturingsfilosofie -

Solidair verbond
De Deltascholen zijn een solidair verbond: we staan elkaar bij, zoeken samen naar de juiste richting, bereiden beleidskeuzes voor, nemen verantwoordelijkheid en delen risico’s.

Solidair wil ook zeggen dat we het leren van en met elkaar centraal blijven stellen. In goede en moeilijke tijden. In o.a. collegiale ontmoetingen, netwerken, cursussen, intervisie, werkbijeenkomsten en vaak in ‘gewoon een goed gesprek’.

Een continu proces van verbetering van het onderwijs en de bedrijfsvoering is ons streven: een diepe behoefte en bereidheid om bij te dragen en samen te werken. Feedback wordt gegeven vanuit ambitie met behoud van relatie.

Besturingsfilosofie
Onze besturingsfilosofie is leidend bij de inrichting van de organisatie. De organisatiestructuur moet optimale voorwaarden creëren voor het behalen van onze doelen.
Ook moet de organisatie efficiënt, effectief en bestuurbaar zijn en kunnen voldoen aan de transparantie die de samenleving van ons vraagt. Wij kiezen er daarom voor om op basis van geïnformeerd vertrouwen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder en slim in de organisatie te beleggen. Wij gaan daarbij uit van de volgende kernbegrippen:

 • Relationeel zijn
  Alles begint met relatie, allereerst zijn we samen mens: een klas, een schoolteam, een Deltabureau, een directieteam, een CvB. Professionele autonomie is belangrijk, maar nooit zonder de ander of ten koste van de ander. Samen heb je een professionele opdracht met daarbinnen je eigen professionele rol/ taak/uitdaging/ ontwikkeling.
 • Richting geven
  Met behulp van o.a. onze strategische koers, kaderbrief, beleids- en jaar-, en schoolplannen geven wij richting aan ons dagelijks handelen. Op elk niveau in de organisatie worden daarmee zichtbare doelstellingen/ activiteiten/resultaten geformuleerd die meetbaar of merkbaar zijn. Voor een ieder is helder wat zijn of haar verantwoordelijkheid en bevoegdheid is, zodat bijgedragen kan worden aan deze doelstellingen.
 • Ruimte bieden
  Om verantwoordelijkheid te kunnen nemen is ruimte nodig. Binnen de afgesproken kaders stimuleren we eigenaarschap bij directeuren: zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun school. Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel handelen vanuit de afgesproken kaders met ruimte voor professionele autonomie.
 • Resultaten vragen
  Ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te kunnen nemen betekent automatisch dat een ieder resultaat- verantwoordelijk is voor de doelstellingen die zijn geformuleerd. Wij zijn op elk moment daarop aanspreekbaar.
 • Rekenschap afleggen
  Het bieden van ruimte, het bevorderen van eigenaarschap en het resultaatverantwoordelijk zijn gaat gepaard met transparantie en proactief verantwoording afleggen op alle niveaus. Wij handelen integer en zijn ons bewust van de normatieve component van ons handelen.